TMSF, Yonca Yapı Endüstri'nin gayrimenkullerini satışa çıkardı!

30.05.2016
Facebook Twitter WhatsApp Pinterest

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATILACAKTIR

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Ataşehir Gayrımenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" Satış Komisyonu Başkanlığından:

DOSYA NO: 2003/3

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda ticaret ünvanı belirtilen amme borçlusunun borçlarından dolayı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (“6183 sayılı Kanun”) hükümleri uyarınca haczedilen gayrimenkullerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 18/05/2016 tarih ve 2016/90 sayılı kararı ile oluşturulan “Ataşehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır.

BORÇLU

Yonca Yapı Endüstri A.Ş.

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI

Fon Kurulunun 18/05/2016 tarih ve 2016/90 kararı ile oluşturulan Ataşehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; borçlunun borçlarından dolayı 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca haczedilen; İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 3379 ada 2, 3380 ada 1, 3384 ada 2, 3385 ada 3 numaralı parsellerin tamamı, 3384 ada 4, 3385 ada 1, 2 ve 5 ile 3382 ada 2 numaralı parsellerin 65515/285149 hisselerinden oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL

"Ataşehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 120.000.000.- (Yüzyirmimilyon) ABD Dolarıdır.

TEMİNAT

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR73 0001 0007 5306 2864 3862 43 no.lu ABD Doları hesabına 12.000.000.- (onikimilyon) ABD Doları teminatın “Ataşehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu, cari değeri nakit teminatın %15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de kabul edilecektir.

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla verilecek diğer belgeler ile birlikte 20/06/2016 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na teslim edilmesi gerekmektedir.

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ

İhale 21/06/2016 tarihinde saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir.

KATILIM ŞARTLARI

1. “Yönetmelik”in 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel kişiler ihale sürecine katılamazlar.

2. Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine katılamazlar.

3. “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

İNCELEME

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. “Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR95 0001 0007 5306 2864 3862 35 no.lu ABD Doları hesabına “Ataşehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” açıklaması ile 2.000.- (İkibin) ABD Doları yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İHALE USULÜ

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” “Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilir. Teklifler peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecektir.

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 24/06/2016 tarihinde saat 11:00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır.

GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçlar ihalenin “Kurul” tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir.

DİĞER HUSUSLAR

1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecektir.

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazetede yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar,

duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle yapılacaktır.

3 - “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak suretiyle değiştirme hakkı saklıdır.

4 - "Ataşehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 17/06/2016 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir.

5 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda belirtilmiştir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Ataşehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü

Satış Komisyonu

Büyükdere Cad. No: 143

34394 Esentepe - İstanbul

Tel: 0 212 340 20 57

       0 212 340 20 58

Fax: 0 212 288 49 63

Haber AA'da şu şekilde yer aldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), "Ataşehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardı. 

TMSF'nin, konuyla ilgili kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

İlana göre, Ataşehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü borçlunun borçlarından dolayı 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca haczedilen; İstanbul ili, Ataşehir ilçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, 3379 ada 2, 3380 ada 1, 3384 ada 2, 3385 ada 3 numaralı parsellerin tamamı, 3384 ada 4, 3385 ada 1, 2 ve 5 ile 3382 ada 2 numaralı parsellerin 65515/285149 hisselerinden oluşuyor. 

İhale 21 Haziran'da saat 11.00'de Fon'un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacak. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi ("Kısa Liste") oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecek. 

Ataşehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 120 milyon dolar olarak belirlendi. 

AA

Tarih :
30.05.2016
Okunma Sayısı :
38